fofu;e dzekad & 14

1-     yky cYnso flag Lo.kZ ind
2-     duZy cyoUr flag Lo.kZ ind
3-     x.ks'k izrki flag iqjLdkj
4-     y{eh iqjLdkj
5-     pfUnzdk iqjLdkj
6-     lkfgfR;d ,oa lkaLd`frd dk;Zdzeksa dk vk;kstu

nkunkrk&    Jherh fo".kq dqekjh iRuh Lo0 duZy yky cyoUr flag] izeksnkJe (fdyk)]           
             mijgVh jhokA

nkujkf'k&    :i;s 1]20]000@&

1-     ;g bUMkmes.V yky cYnso flag Lo.kZ ind dgyk;sxk vkSj Lo.kZ ind ds ,d vksj ;g
      vafdr gksxkA ;g Lo.kZ ind ,e-,- iQkbZuy] fgUnh esa loZizFke vkus okys Nk= dks izfr
      o"kZ fn;k tk;sxkA

2-     ;g nku (buMkmes.V) duZy cyoUr flag Lo.kZ ind dgyk;sxk vkSj Lo.kZ ind ds ,d
      vksj ;g vafdr jgsxk (,e0,0 Qkbuy) Hkwxksy ijh{kk esa loZizFke vkus okys Nk= dks
      izfr o"kZ fn;k tk;sxkA

3-     x.ks'k izrki flag iqjLdkj& izfr o"kZ 201@& udn ;k fdlh vU; :iesa vkyjkm.Mj
      ,FkyhV (loZJs"B f[kykM+h) dks iz'kfLr Ik= ds lkFk fn;k tk;sxkA

4-     y{eh iqjLdkj & ;g iqjLdkj 201@& udn ;k fdlh vU; :iesa ,e0,0 ds lHkh fo"k;ksa
       esa lokZf/kd vafdr djus okyh Nk=k dks iz'kfLr Ik= ds lkFk fn;k tk;A

5-     pfUnzdk iqjLdkj& ;g iqjLdkj :i;s 201@& udn ;k fdlh vU; :iesa ch0,0 ijh{kk
       esa lokZf/kd vad izkIr djus okyh Nk=k dks iznku fd;k tk;sxkA

fVIi.kh&     mi;qZDr dzekad 1 ls 5 rd ds Lo.kZ ind ,oa iqjLdkj i`Fkd i`Fkd ds fy;s 2 ;k
             2 ls vf/kd Nk=ksa Onkjk ik=rk j[kus ij dfu"Brj ;k dfu"Bre~ dks iznku fd;k
             tk;sxk A

6-     lkfgfR;d ,oa lkaLd`frd dk;Zdzeksa dk vk;kstu &

1&     bl nku ls izfr o"kZ clar iapeh ds fnu nku nk=h ds Lolqj Lo0 yky cYnso flag ds
        tUe fnol ij cky lfefr mijgVh] jhok esa dfo lEesyu] lkfgfR;d xks"Bh] f'koiwtu
        dk;Zdzeksa dks vk;ksftr dj euk;k tk;sxkA

2&     bl nku ls izfr o"kZ QkYxqu 'kqDy 3 dks nku nk=h ds ifr Lo0 duZy cyoUr flag ds
        tUe fnol ij izfr o"kZ muds fiz; fo"k; fcgUnh lkfgR;] ;ksx] T;ksfr"k rU=] Hkwxksy]
        jkepfjr ekul] xhrk vkfn fo"k;ksa esa ls fdlh ,d ij xks"Bh ;k okrkZ dk vk;kstu
        fo'ofo|ky;] cky lfefr ;k Nrqjh ij vk;ksftr fd;k tk;sxkA

fVIi.kh&     ;g vk;kstu nku jkf'k ds ewy/ku ds C;kt ls fd;k tk;sxkA ;fn C;kt ls bu
           vk;kstuksa ds i'pkr~ izfr o"kZ dksbZ jkf'k 'ks"k cprh gS rks fu/kZu fo|kfFkZ;ksa ds
            lgk;rkFkZ O;; dh tk;sxhA